Quy chế Hiệp hội Rubik Việt Nam 

Danh sách Giám đốc và Cán bộ chủ đạo và chức vụ 

Đội ngũ của chúng tôi:

Ông Phạm Thế Quyền: Chủ tịch – ID WCA: 2010PHAM08

Ông Phan Tu Nghi: Phó chủ tịch – ID WCA: 2010PHAN03

Ông Nguyen Duc Vinh: Phó chủ tịch

Ông Toan Do Cong: Thành viên cốt cán – ID WCA: 2010CONG02 (Delegate)

Ông Trịnh Nguyên Anh: Thành viên cốt cán – ID WCA: 2010TRIN02 (Delegate)

Ông Lê Trần Đăng Quỳnh: Thành Viên Cốt Cán – ID WCA: 2016QUYN01 (Trainee Delegate)

Ông Hoàng Ngọc Thành: Thành viên cốt cán – ID WCA: 2015THAN05 (Trainee Delegate)

 •  Tên và địa chỉ

1. Tên của hiệp hội là Hiệp hội Rubik Việt Nam.

2. Văn phòng đăng ký của hiệp hội là: Thành phố Hà Nội và Thành Phố Hồ Chí Minh

3. Hiệp hội được công nhận bởi Hiệp hội Rubik Thế giới.

4. Trang web của hiệp hội là : VietnamCubeAssociation.com

5. Tài khoản ngân hàng của hiệp hội có thể được truy cập bởi chủ tịch và thủ quỹ.

 • . Mục đích của hiệp hội: 

1. Truyền bá kiến thức về rubik và speedcubing

2. Cung cấp các hoạt động và cuộc thi speedcubing liên tục 

3. Xây dựng tiêu chuẩn các giải thi đấu theo tiêu chuẩn Quốc Tế tại Việt Nam

4. Hiệp hội là thành viên của Hiệp hội Rubik Thế giới và chia sẻ các giá trị cơ bản với nó

5. Hiệp hội Rubik Việt Nam công nhận các hiệp hội địa phương chia sẻ các giá trị của hiệp hội

 •  Gia nhập thành viên và lệ phí

1. Bất kỳ người nào, cư trú tại Việt Nam hoặc ở nước ngoài tham gia cuộc thi của Việt Nam, muốn làm việc với mục đích của hiệp hội, đều có thể được nhận vào.

2. Mọi thành viên đều phải trả phí cho Hiệp hội Rubik Việt Nam

3. Tư cách thành viên là tùy chọn đối với bất kỳ ai tham gia vào các hoạt động của Hiệp hội Rubik Việt Nam.

4. Phí thành viên được trả liên tục cho các cuộc thi, vì nó đã được bao gồm trong phí tham gia các cuộc thi. Sau khi thanh toán phí thành viên, bạn có thể chọn trở thành thành viên.

4.1. Hội đồng quản trị có thể miễn cho các nhóm người trả một khoản phí cho các hoạt động. 

5. Một người không tham gia cũng có thể được đăng ký vào hiệp hội bằng cách trả phí thành viên. Lệ phí giống như bất kỳ hoạt động nào khác và có thể được trả trực tuyến cho hiệp hội hoặc thực hiện trực tiếp tại một hoạt động cho thành viên của hội đồng quản trị.

6. Nếu bạn đáp ứng các tiêu chí để trở thành một thành viên, bạn phải chủ động cho biết rằng bạn muốn trở thành một thành viên. Hiệp hội lưu trữ tên, ngày sinh và thông tin liên lạc của thành viên trên đó. 

7. Tư cách thành viên kéo dài từ khi đăng ký được thanh toán cho đến hết tháng thứ 12 . Nếu bạn không tham gia vào các hoạt động mới hoặc bạn chủ động thông báo rằng bạn không còn muốn là thành viên nữa thì sẽ không nộp phí và không còn là thành viên 

8. Hạn ngạch được xác định tại đại hội

 • Loại trừ

1. Các thành viên không sống theo mục đích và giá trị của hiệp hội có thể bị loại ra bởi hội đồng quản trị với đa số phiếu 2/3.

2. Một thành viên đã hoặc đang bị loại phải có cơ hội được trình bày vấn đề tại Đại hội.

 • Ngôn ngữ chung

1. Đại hội là cơ quan quyền lực cao nhất của hiệp hội.

2. Đại hội thông thường được tổ chức mỗi năm một lần trong tháng Hai và được gọi với thông báo ít nhất ba tuần trên trang web của hiệp hội với một chỉ dẫn về chương trình nghị sự.

3. Những người có quyền tham dự và biểu quyết tại đại hội:

Được tham dự đại hội là tất cả các thành viên đã đóng hội phí chậm nhất vào tuần trước.

– Bạn không thể bỏ phiếu theo ủy quyền, chỉ chấp nhận bỏ phiếu trực tiếp.

– Tất cả các thành viên đủ 15 tuổi được tham gia biểu quyết tại Đại hội.

– Các thành viên trong độ tuổi từ 12-14 được quyền bỏ phiếu bằng văn bản ủy quyền của cha mẹ / người giám hộ. Cha mẹ / người giám hộ vẫn có quyền bỏ phiếu cho các thành viên từ 12-14 tuổi nếu chưa hoàn thành giấy ủy quyền.

– Cha mẹ / người giám hộ của các thành viên dưới 12 tuổi có quyền biểu quyết.

4. Đủ điều kiện để ứng cử tại Đại hội là các thành viên trên 18 tuổi.

5. Chương trình họp Đại hội cổ đông thường phải có ít nhất các nội dung sau:

Bầu cử giao dịch viên

Lựa chọn người đứng đầu ( chủ tịch)

Báo cáo của chủ tịch

Trình bày các tài khoản

Xử lý các đề xuất đã nhận

Xác định hạn ngạch

Phê duyệt ngân sách

Bầu chủ tịch – Nhiệm kỳ là 2 năm

Bầu cử thủ quỹ – Nhiệm kỳ 1-2 năm

Bầu phó chủ tịch – Nhiệm kì 1-2 năm

Bầu 2 thành viên hội đồng quản trị – Nhiệm kì 2 năm

Bầu chọn 2 thành viên hội đồng quản trị – Nhiệm kì 1-2 năm

Bầu 1 cấp phó – Nhiệm kì 1 năm 

Bầu 1 kiểm toán viên – Nhiệm kì 1 năm

6. Các đề xuất được xem xét tại đại hội phải được hội đồng quản trị nhận được chậm nhất là 8 ngày trước đại hội.

7. Đại hội do một chủ trì đại hội có thể không phải là thành viên hội đồng quản trị.

8. Đại hội đưa ra quyết định của mình theo đa số đơn giản (hơn một nửa số phiếu bầu hợp lệ) và giơ tay. Tuy nhiên, biểu quyết bằng văn bản được sử dụng khi nó được yêu cầu bởi chỉ một người tham gia cuộc họp. Trong trường hợp bầu cử, trong đó nhiều hơn số lượng được bầu đã được đề xuất, một cuộc bỏ phiếu bằng văn bản luôn được thực hiện. Trong các cuộc bầu cử như vậy, quy tắc đa số đơn giản / phương pháp điểm / phương pháp ưu tiên được sử dụng.

 •  Đại hội bất thường

1. Đại hội bất thường có thể được tổ chức khi hội đồng quản trị xét thấy cần thiết và phải được tổ chức khi có ít nhất 1/3 số thành viên yêu cầu bằng văn bản với chủ tọa. Trong những trường hợp như vậy, đại hội phải được tổ chức chậm nhất là bốn tuần sau khi chủ tọa nhận được yêu cầu.

2. Thời hạn thông báo cho đại hội bất thường là 2 tuần.

3. Đại hội bất thường quyết định theo đa số đơn giản (trên một nửa số phiếu biểu quyết hợp lệ) và giơ tay. Tuy nhiên, biểu quyết bằng văn bản được sử dụng khi nó được yêu cầu bởi chỉ một người tham gia cuộc họp. Trong trường hợp bầu cử, trong đó nhiều hơn số lượng được bầu đã được đề xuất, một cuộc bỏ phiếu bằng văn bản luôn được thực hiện. Trong các cuộc bầu cử như vậy, quy tắc đa số đơn giản / phương pháp điểm / phương pháp ưu tiên được sử dụng.

 •  Việc quản lý hàng ngày của hiệp hội

1. Ban điều hành hàng ngày của hiệp hội gồm có hội đồng quản trị, ngoài chủ tịch còn có thủ quỹ, phó chủ tịch, 4 ủy viên hội đồng và một người dự khuyết. Tất cả các vị trí trong hội đồng quản trị được bầu ra với nhiệm kỳ hai năm bởi đại hội, ngoại trừ cấp phó có nhiệm kỳ một năm.

2. Hội đồng quản trị hiệp hội theo quy chế hiện hành và nghị quyết của đại hội.

3. Hội đồng quản trị cũng xác định các quy tắc thủ tục của riêng mình. Nó có thể thành lập các tiểu ban và nhóm làm việc để thực hiện các nhiệm vụ hạn chế.

4. Chủ tịch – và khi vắng mặt, phó chủ tịch – triệu tập và lãnh đạo các cuộc họp của hội đồng quản trị. Các cuộc họp được triệu tập bằng văn bản, nêu rõ chương trình, khi chủ tọa xét thấy cần thiết hoặc ít nhất ba thành viên của hội đồng bày tỏ nguyện vọng với chủ tọa. Trong những trường hợp như vậy, cuộc họp sẽ được tổ chức chậm nhất là 2 tuần sau khi chủ tọa lưu ý yêu cầu.

 • Tài chính, kế toán và kiểm toán

1. Năm tài chính của Hiệp hội theo năm dương lịch.

2. Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm trước đại hội về ngân sách và tài khoản.

3. Các tài khoản của hiệp hội được giữ bởi thủ quỹ, người cũng giữ sổ đăng ký thành viên của hiệp hội.

4. Các tài khoản được kiểm toán bởi kiểm toán viên được bầu tại đại hội.

 • Vẽ ra các quy tắc và trách nhiệm pháp lý

1. Hiệp hội được ký kết ra bên ngoài bằng chữ ký của chủ tịch và ít nhất một thành viên ban quản trị bổ sung của hiệp hội. Khi đi vay và khi bán / thế chấp bất động sản, hiệp hội được bảo lãnh bởi toàn bộ hội đồng quản trị.

2. Các thành viên của hiệp hội không phải chịu bất kỳ trách nhiệm cá nhân nào về các nghĩa vụ liên quan đến hiệp hội.

 • Các sửa đổi đối với các điều khoản của hiệp hội

1. Các điều khoản hiệp hội này chỉ có thể được sửa đổi với đa số 2/3 tại cuộc họp Đại hội nơi đề xuất sửa đổi xuất hiện trong chương trình nghị sự.

2. Những thay đổi đối với các điều khoản của hiệp hội có hiệu lực từ Đại hội mà chúng được thông qua.

 • Nghị quyết

1. Việc giải thể hiệp hội chỉ được thực hiện với đa số 2/3 tại hai cuộc họp đại hội liên tiếp, một trong số đó phải là thường lệ.

2. Trong trường hợp giải thể, tài sản của hiệp hội phải được sử dụng phù hợp với các mục đích nêu tại § 2 hoặc cho các mục đích phi lợi nhuận khác. Quyết định sử dụng cụ thể tài sản do Đại hội giải thể quyết định.

 • Tổng kết

1. Như vậy đã được thông qua tại đại hội thành lập hiệp hội vào ngày 15/10/2022