Thông tin Ban Quản Trị

  • Ông Phạm Thế Quyền: Chủ tịch

ID WCA: 2010PHAM08

  • Ông Phan Tu Nghi: Phó chủ tịch

ID WCA: 2010PHAN03

  • Ông Nguyễn Đức Vinh: Phó Chủ Tịch

  • Ông Toan Do Cong: Thành viên cốt cán

ID WCA: 2010CONG02 (Delegate)

  • Ông Trịnh Nguyên Anh: Thành Viên Cốt Cán

ID WCA: 2010TRIN02 (Delegate)

  • Ông Lê Trần Đăng Quỳnh: Thành Viên Cốt Cán

ID WCA: 2016QUYN01 (Trainee Delegate)

  • Ông Hoàng Ngọc Thành: Thành Viên Cốt Cán

ID WCA: 2016QUYN01 (Trainee Delegate)